Marek Balt
Marek Balt4 dni temu
Ponieważ w Ukrainie nasilają się działania wojenne, wiele dzieci z nowotworami musi opuścić domy oraz szpitale i uciekać z kraju. Już sam nowotwór jest problemem, a przerwane leczenie, stres i ryzyko infekcji mogą doprowadzić do śmierci tych dzieci. Ponadto nie ma pewności, czy po zakończeniu wojny i powrocie dzieci z nowotworami do kraju ojczystego Ukraina będzie w stanie sprostać ich potrzebom zdrowotnym z uwagi na przerwane łańcuchy dostaw. Mając na uwadze tę sytuację zadałem komisji następujące pytania:

1. W jaki sposób Komisja wspiera państwa członkowskie w gromadzeniu danych oraz śledzeniu informacji o pacjentach i nowotworach wśród uchodźców z Ukrainy? Czy Komisja rozważy opracowanie wytycznych i protokołów odnoszących się do tej kwestii?
2. Biorąc pod uwagę, że dzieci z nowotworami wymagają leczenia zgodnie z protokołami i podawania leków w określonej kolejności z odpowiednią częstotliwością, czy Komisja rozważy opracowanie wytycznych i protokołów odnoszących się do dziecięcych pacjentów otrzymujących leczenie onkologiczne w państwie członkowskim po zakończeniu wojny w Ukrainie i ich powrocie do kraju?
3. Jak Komisja wspiera państwa członkowskie w relokacji ukraińskich pacjentów z krajów Europy Wschodniej do innych państw członkowskich, by odciążyć ich systemy opieki zdrowotnej?

Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides w imieniu Komisji Europejskiej:

Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony[1] zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej. Stosowna procedura obejmuje system ocen stanu zdrowia, w wyniku których pacjenci z nowotworami zostają objęci specjalistyczną opieką zapewniającą ciągłość leczenia.

W przypadku poważnie chorych pacjentów ukraińskich wdrożono również system relokacji. Komisja współpracuje z ukraińskim ministerstwem zdrowia, aby zapewnić ewakuację poważnie chorych pacjentów, w tym dzieci z nowotworami. Polska utworzyła specjalny ośrodek dla dzieci z nowotworami, który wspiera również relokację do innych krajów UE.

Europejskie sieci referencyjne (ESR) wspierają uchodźców z Ukrainy cierpiących na choroby rzadkie. Utworzyły one Rare Diseases Hub Ukraine (ukierunkowany na potrzeby Ukrainy ośrodek ds. chorób rzadkich) na potrzeby klasyfikacji (triażu) pacjentów oraz koordynacji w obrębie 24 ESR (cztery z nich specjalizują się w nowotworach rzadkich, a jedna w nowotworach u dzieci). Komisja wspiera centrum pilotażowe i wchodzi w skład komitetu sterującego.

W ramach swojej platformy polityki zdrowotnej UE Komisja ustanowiła sieć organizacji pozarządowych i organizacji pacjentów, w tym pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe, aby wspierać wspólną reakcję na potrzeby w zakresie zdrowia publicznego w następstwie zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.

Opublikowany niedawno komunikat Komisji w sprawie Ukrainy zawiera rozdział dotyczący ochrony dzieci. Komisja jest gotowa ściśle współpracować z Ukrainą, aby zapewnić, by uchodźcy z Ukrainy otrzymali w UE taką opiekę zdrowotną, jakiej potrzebują[2].

[1]https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
[2]https://ec.europa.eu/home-affairs/news/ensuring-temporary-protection-rights-people-fleeing-war-ukraine-2022-03-25_en

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl
Marek Balt
Marek Balt2 tygodnie temu
- Rozumiem, że ocenę prezesa Glapińskiego, że zachowywał się niestosownie m.in. pamiętając całą akcję związaną z premiami, podwyżkami czy pensjami dla swoich współpracowników czy też z akcją związaną z jednym z banków i Komisją Nadzoru Bankowego. Rozumiem też, że można mieć wątpliwości co do trafności decyzji podejmowanych przez Pana Glapińskiego, bo obecna inflacja może wynikać w części z decyzji, które Pan Glapiński podejmował czy bank podejmował w stosunku do wysokości stóp procentowych. Wcześniej inspirował wydatkowanie dużych pieniędzy przez obywateli: obniżenie oszczędności, a teraz w szybki sposób podejmuje decyzje o podnoszeniu stóp procentowych -mówiłem w programie „Polityczna Kawa” na antenie Telewizja Republika

Zapraszam do oglądania

https://www.youtube.com/watch?v=ale9TI6CNBc&t=489s

Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D https://www.socialistsanddemocrats.eu/
Marek Balt
Marek Balt
Marek Balt2 tygodnie temu
- Ten rejon leży nam blisko na sercu i też widzimy, że Ukraińcy dzisiaj walczą o naszą wolnoś, bo uważamy że Rosja nie tylko zagraża Ukrainie czy krajom nadbałtyckim ale również i Polsce tak jak było to przez setki lat. Dlatego dla nas ten rejon i ten problem jest bardzo bliski i musimy przekonywać kolegów z innych krajów europejskich do tego, żeby nasza wsparli. W mojej ocenie ta wojną, to również wojną z Unią Europejską I że sposobem demokratycznego sprawowania władzy, który ma miejsce w Unii Europejskiej -mówiłem na antenie Telewizja Republika w programie "W Punkt"

Zapraszam do oglądania

https://youtu.be/04AVZlKUIxg

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl
Marek Balt
Marek Balt
Marek Balt2 tygodnie temu
- Słyszeliśmy o pomysłach przedstawianych przez komisje, żeby zacząć oszczędzać weglowodory, zacząć oszczędzać paliwa w okresie zimowym. Ze względu na wojnę w Ukrainie może dojść do braków w dostawach paliw w zimie, przynajmniej w części krajów. Takie kraje jak Hiszpania, Portugalia nie mają z tym problemu ponieważ mają gaz z Maroka, który płynie pełną rurą i gdyby były interkonektory pomiędzy Hiszpanią i Francją, to dzisiaj cała Europa byłaby uniezależniona od gazu rosyjskiego ale tych połączeń brakuje. Takie połączenie nie buduje się w tydzień, miesiąc czy nawet w rok ale potrzeba planów. I już podjęliśmy decyzje, że wszystkie kraje Unii Europejskiej mają być ze sobą połączone. Nie tylko tymi interkonektorami dotyczacymi gazu ale tak samo ropy i dotyczącymi pradu- mówiłem na antenie PolskieRadio24.pl

Zapraszam do oglądania i słuchania

https://polskieradio24.pl/130/5553/artykul/3005819,kryzys-energetyczny-w-niemczech-marek-balt-to-efekt-blednej-polityki-angeli-merkel

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl
Marek Balt
Marek Balt
Marek Balt2 tygodnie temu
W Ukrainie jest zarejestrowanych 2,7 mln osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich doświadcza obecnie dyskryminacji, która zagraża ich życiu, z uwagi m.in. na niedostępność źródeł informacji o zagrożeniach, bezpieczeństwie i pomocy.

Około 10 procent spośród niemal 3,5 mln uchodźców z Ukrainy w Unii ma jakąś niepełnosprawność. Mierzą się oni ze szczególnymi trudnościami, próbując choćby uzyskać pomoc humanitarną lub informacje o zakwaterowaniu, opiece zdrowotnej, edukacji czy opiece socjalnej, oraz mogą szczególnie łatwo paść ofiarami handlarzy ludźmi. Często brakuje im konkretnej technologii wspomagającej, np. wózków czy aparatów słuchowych lub pomocy osobistej.
W wytycznych UE dotyczących ochrony nadzwyczajnej nie wspomniano o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, przez co nie wiemy, co Komisja zrobi w tej sprawie.

W związku z tym zadałem pytanie:

1.W jaki sposób Komisja zapewnia, by pomoc humanitarna w Ukrainie była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. w domach i instytucjach? Czy będzie regularnie zdawała sprawozdania z udzielania pomocy dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami?

2. W jaki sposób planuje spełniać potrzeby uchodźców i uchodźczyń z niepełnosprawnościami, związane między innymi z technologiami wspomagającymi, pomocą osobistą i bezpiecznym przemieszczaniem się po całej Europie, nie tylko po państwach sąsiadujących z Ukrainą?

3. Jak zapewni, by długoterminowe inicjatywy integracyjne były w pełni dostępne dla uchodźców i uchodźczyń z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in. zakwaterowania, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, edukacji i opieki socjalnej?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Janeza Lenarčiča w imieniu Komisji Europejskiej:

Zgodnie z wytycznymi operacyjnymi UE dotyczącymi włączenia osób z niepełnosprawnościami w operacje pomocy humanitarnej UE[1] partnerzy uwzględniają ich potrzeby w swoich działaniach, tak aby pomoc humanitarna była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Projekty finansowane przez UE i realizowane w Ukrainie przez partnerów takich jak Humanity & Inclusion czy Światowa Organizacja Zdrowia są kierowane do osób z niepełnosprawnościami i traktują je priorytetowo jeżeli chodzi o ochronę, wsparcie psychospołeczne, higienę, zdrowie, schronienie, pomoc pieniężną i szkolenie na temat zagrożenia związanego z amunicją wybuchową. Partnerzy UE tacy jak Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej regularnie publikują sprawozdania sytuacyjne zawierające aktualne informacje na temat realizacji działań i beneficjentów, do których one docierają.

W odpowiedzi na dużą liczbę osób ubiegających się w UE o ochronę przed agresją wojskową Rosji, na platformie solidarności[2] zgromadzono blisko 20 tys. zobowiązań dotyczących dobrowolnej relokacji osób wysiedlonych z Ukrainy do Mołdawii. Ten mechanizm ma szczególne znaczenie dla szybkiej relokacji osób z niepełnosprawnościami, mających problemy zdrowotne i o ograniczonej możliwości poruszania się. Trwają dyskusje z władzami Ukrainy na temat relokacji tych osób do państw członkowskich UE.

Plan działania Komisji na rzecz integracji i włączenia społecznego[3] stanowi ramy wsparcia dla państw członkowskich w zakresie integracji migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem migrantów z niepełnosprawnościami. Plan uzupełnia Strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030[4]. Specyficzne potrzeby migrantów z niepełnosprawnościami podkreślono w komunikacie „Przyjmowanie osób uciekających przed wojną w Ukrainie: Przygotowanie Europy do zaspokojenia potrzeb” [5]. Państwa członkowskie mogą wykorzystać środki unijne dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, aby zapewnić odpowiednio dostosowane wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

[1] https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/disability-inclusion_en#:~:text=In%202019%2C%20the%20EU%20Civil%20Protection%20and%20Humanitarian,in%20all%20projects%20supported%20by%20EU%20humanitarian%20aid
[2] https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/eu-launches-ukraine-solidarity-platform_en
[3] https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/ec-reveals-its-new-eu-action-plan-integration-and-inclusion-2021-2027_en
[4] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=pl
[5] https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/ec-communication-welcoming-those-fleeing-war-ukraine-readying-europe-meet-needs_en

Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl
Marek Balt
Marek Balt3 tygodnie temu
Rano słyszymy się w PolskieRadio24.pl. O godz. 7.35 będę gościem w programie "24 Pytania"

Zapraszam

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl